Chủ đề: Liên Xô

Nguyên nhân vì sao Liên Xô tan rã?

Một sự kiện bất ngờ vào những năm cuối của thế kỷ XX đó là việc Đảng Cộng sản Liên Xô tan rã và chính điều này đã tạo ra những thay đổi lớn đối